מועדון החברתי של צור

מטרת המועדון

 1. להתארגן בישראל ושאר מדינות העולם, כקבוצה גדולה בעלת משקל בקניות מרוכזות, כדי לקבל הנחות ותנאים משופרים מול:
  1. חברות תעופה.
  2. סוכנויות נסיעות.
  3. חברות קרוזים ימים.
  4. מארגני טיולים.
  5. ספקי מזון וחנויות בדיוטי פרי
  6. חנויות וספקים למטיילים.

2.לפעול מול חברות התעופה על מנת שיאפשרו לחבר מועדון להעביר כרטיס טיסה לאדם אחר, בתנאים משופרים, במקרה ולא מתאפשר לחבר המועדון לעשות שימוש בכרטיס הטיסה שרכש.

3.לקיים ערבות הדדית  בין חברי המועדון במקרה שכרטיס טיסה שרכש חבר המועדון לא התממש בשל קריסה כלכלית של חברת התעופה.

הגדרות

 1. "העמותה" – עמותת תעופה נבונה מ.ע 58657468
 2. "המועדון" – התארגנות חברתית לא פורמלית.
 3. "חבר מועדון" –  כל אדם ששילם לעמותה דמי מנוי וחברותו בתוקף בהתאם לרישום.
 4. "חברה תעופה כושלת" – חברת תעופה שהפסיקה פעילות בשל קריסה כלכלית.
 5. "כשל טיסה" – טיסה שלא בוצעה בשל הפסקת פעילות של חברת תעופה בשל קריסה כלכלית.
 6. "זכאי לפיצוי" – חבר מועדון שרכש כרטיס טיסה אצל "חברת תעופה כושלת".
 7. "חשבון בנק ייעודי" – חשבון בנק בו יופקדו דמי המנוי וממנו יחולקו הפיצויים.
 8. "מועד הפרסום" – המועד בו דבר הפסקת פעילותה של  "חברה תעופה כושלת" פורסם באחד או יותר מאמצעי המדיה המובילים במדינת ישראל.

תנאים

 1. המועדון ינוהל ע"י "העמותה" ובפיקוח עו"ד.
 2. מטרות המועדון יקודמו ע"י "העמותה".
 3. כל אדם מעל גיל 18 רשאי להיות "חבר מועדון".
 4. החברות במועדון תהיה מינימום לתקופה של 12 חודש.
 5. החברות במועדון כרוכה בתשלום שלא ניתן להחזר, של דמי חברות שנתיים.
 6. דמי המנוי ההתחלתים יעמדו על 50 ₪ לשנה, אך יוכל להשתנות בהתאם להחלטת העמותה. השינוי בדמי המינוי יהיו רק לחברי מועדון חדשים, חברי מועדון ששילמו דמי מינוי לא ידרשו להוסיף במקרה של העלאה, ומצד שני לא יקבלו החזר במקרה של הפחתה.
 7. ההרשמה למיזם תתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.
 8. דמי המנוי ישולמו ל"עמותה".
 9. מתוך דמי המנוי שה"עמותה" תקבל היא תנכה 20% לטובת העמותה לצורך ניהול המועדון טיפול ב"זכאים לפיצוי" וקידום מטרות העמותה, היתרה תועבר ל"חשבון הבנק הייעודי".
 10. העמותה תפעל לקדם את מספר ההטבות והמטיבים, ופירוט המטיבים והטבות יפורסם באתר "העמותה"

הטבות לחברי מועדון

טיפול במקרה של איחור/ביטול טיסה/כבודה

חבר מועדון יהיה זכאי להפחתה של 50% בתרומה שהעמותה מקבלת במקרה של עזרה ב:

 1. ביטול טיסה.
 2. איחור טיסה.
 3. בעיות כבודה.
 4. חילוקי דעות מול חברות תעופה וסוכני נסיעות.

במקרה של קריסת חברת תעופה

 1. ל"חבר מועדון" תהיה זכות לקבל מקופת המועדון פיצוי במקרה ורכש כרטיס טיסה ב"חברה תעופה כושלת" והטיסה שרכש לא התבצעה עקב הפסקת פעילות של "חברה תעופה כושלת".
 2. הזכאות לפיצוי בגין "כשל טיסה" היא בתנאי שב"מועד הפרסום", היה המנוי חבר במועדון.
 3. במקרה של  "כשל טיסה" של "חבר במועדון" יגיש באמצעות טופס תביעה, לעמותה תביעה לקבל פיצוי.
 4. מקרה של "כשל טיסה" אצל חברה מסוימת אזי "הזכאי לפיצוי" יהיה זכאי להחזר לפי התנאים המצטברים הנ"ל:
 5.  
 6. הזכאות להחזר תהיה עד 80% מסכום הרכישה כרטיס טיסה.
 7. התביעה להחזר תוגש עד 30 יום לאחר מועד פרסום חדלונה של "חברת התעופה הכושלת".  לתביעה להחזר יצורפו עותק כרטיס ואישור על תשלום עבור הכרטיס.
 8. "זכאי לפיצוי" יחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת תביעת כספים ששילם עבור "כשל טיסה" מ"חברת התעופה הכושלת" ומצדדי ג' אחרים ככל שיהיו כאלה.
 9. "זכאי לפיצוי" ימחה את זכותו לקבל פיצויים מ"חברת התעופה הכושלת" ומצדדי ג' אחרים ככל שיהיו כאלה ל"עמותה". והוא מתחייב לשתף פעולה באופן מלא לצורך הליכי התביעה, ככל שיהיו כאלה.
 10. העמותה תפעל באמצעות עו"ד מטעמה תפעל לקבלת פיצוי בגין "כשל הטיסה" ותישא בהוצאות.
 11. באם יתקבלו כספים מתביעה שהעמותה תגיש בעניין של חבר מועדון, הם יועברו ל"חשבון הייעודי" בניכוי הוצאות (אגרות וכד') ו 15% דמי טיפול של העמותה.
 12. 70% מהיתרה המצויה בקופת המועדון ביום ה- 30 לאחר ההודעה על קריסת "חברה תעופה כושלת" יהיה הסכום לחלוקה בין "נפגעי כשל הטיסה".
 13. באם סך 70% מהסכום בקופת המועדון, לא יספיק לפצות את כל "הזכאים לפיצוי" אזי כל "אחד מהזכאים לפיצוי" מהם יקבל את חלקו באופן יחסי לסכום רכישת הכרטיס. ובמקרה כזה כל כסף שיתקבל בהליך המשפטי מול "חברת התעופה הכושלת" עד ל 80% ממחיר הכרטיס, יועבר לחבר המועדון.
 14. באם "זכאי לפיצוי" ניצל רק חלק מהכרטיס שרכש אצל "חברה תעופה כושלת" אזי סכום הרכישה יחושב באופן יחסי לפי השימוש בפועל של הכרטיס הטיסה.

פירסום

 1. המועדון יהיה רשאי להציע לחבר מועדון הנחות ומבצעים של צדדים שלישים.
 2. ההכנסות מהפרסום בניכוי הוצאות ו-20% דמי טיפול יכנסו ל"חשבון הבנק הייעודי" וישמשו כחלק מהכספים שנועדים לפיצוי "זכאים לפיצוי".

כללי

 1. באם בסיום רבעון מסוים היה ובקופה המועדון יצטברו כספים שהינם מעל 500$ כפול מספר חברי המועדון ואין אירוע של "חברה תעופה כושלת" שבגינו הוגשו או צפוי יוגשו תביעות. אזי העודף יועבר לחשבון השוטף של "העמותה" וישמשו לקידום מטרותיה.
 2. תוך 75 יום מסיום כל שנה, תפיק העמותה דו"ח שנתי בעניין פעילות המועדון ודו"ח זה יפורסם באתר האינטרנט שלה.
 3. היה ומסיבה כל שהיא תופסק פעילותו של ה"מיזם",  אזי העודפים יועברו ל"עמותה" וישמשו לקידום מטרותיה.